Säännöt

Suojärven Juppien Sukuseuran säännöt

 I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus 

1 § Yhdistyksen nimi on Suojärven Juppien Sukuseura, kotipaikka Kajaani ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.
2 § Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
3 § Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään 

 •         järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, 
 •         keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta, 
 •        selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon, 
 •         harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä 
 •         pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä. 

 II Seuran jäsenet 

 4 § Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avio- ja avoliiton kautta on siihen liittynyt.
5 § Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran johtokunnalle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.
Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
6 § Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran johtokunta voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.
7 § Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.
8 § Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
9 § Johtokunnan esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
10 § Sukuseuran jäsenistä tulee johtokunnan pitää jäsenluetteloa.

III Seuran johtokunta 

11 § Sukuseuran asioita hoitaa johtokunta, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi on yleisten kokousten välinen aika.
Puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja valitaan yleisessä sukukokouksessa. Varapuheenjohtaja valitaan johtokunnan keskuudesta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun sukuseuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään ½ johtokunnan jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
12 § Johtokunta voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.
13 § Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.
14 § Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

 

IV Seuran tilit 

 15 § Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa.
Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava johtokunnalle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

 

V Seuran kokoukset 

 16 § Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään johtokunnan kutsusta 1 – 3 vuoden välein. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä.
Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet johtokunnan toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
17 § Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

 1.         hyväksytään edellisen vuoden, vuosien toimintakertomus, 
 2.         hyväksytään edellisen vuoden, vuosien tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 3.         vahvistetaan johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle,
 4.         valitaan johtokunnan puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä johtokunnan jäsenet,
 5.         valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen toimintakauden tilejä ja seuran hallintoa, 
 6.         päätetään kannettavan jäsenmaksun suuruus, sekä 
 7.         päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. 

 

18 § Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt

 

VI Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

 19 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.
Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.
20 § Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava _____________________.
21 § Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.